Cultuurhistorie in ruimtelijke plannen

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland helpt gemeenten op weg met gratis quick scan

Het borgen van cultuurhistorie in de Ruimtelijke Ordening is een belangrijke pijler van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Na de aanpassing van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) per 1 januari 2012 zijn gemeenten gehouden om cultuurhistorische waarden nadrukkelijk af te wegen bij het vaststellen van ruimtelijk beleid.

In de praktijk blijkt het uitvoeren van deze nieuwe taak nog niet zo eenvoudig. In veel gemeenten roept het allerlei vragen op, bijvoorbeeld omdat het juist ook moet gaan om nog niet beschermde objecten, structuren en gebieden waarover soms nog niet zo veel bekend is. Daarom biedt het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderse gemeenten de unieke mogelijkheid hen op weg te helpen door het uitvoeren van een quick scan.

Welke plannen?
De quick scan is bedoeld voor nieuwe bestemmingsplannen, met name plannen voor gebieden met bijzondere cultuurhistorische waarden zoals dorpskernen, stadscentra, bijzondere (woon)wijken en het buitengebied. Echter, ook andere ruimtelijke plannen en structuurvisies voor grotere gebieden waarbij gemeenten terdege met cultuurhistorische waarden rekening moeten of willen houden komen in aanmerking. Per plan of visie is vanuit het samenwerkingsverband maximaal vier uur beschikbaar voor de quick scan.

Wat?
Tijdens de quick scan worden, in overleg met de gemeente, de volgende vragen zoveel mogelijk beantwoord:
* Welke cultuurhistorische informatie is (minimaal) nodig; welke waarden zijn in het geding?
* Welke informatie is reeds beschikbaar en in hoeverre voldoet deze aan de actuele vraag?
* Welke aanvullende inventarisaties zijn nodig en welke zijn wenselijk?
* Is in het vigerende (bestemmings)plan al rekening gehouden met cultuurhistorie en wat is bruikbaar van de daarbij horende toelichtende teksten en regels?
* Wat is het beoogde tijdspad van de totstandkoming van het bestemmingsplan en wat is binnen dat tijdspad haalbaar en op welke wijze? Welk stappenplan past daarbij voor wat betreft de inbreng van cultuurhistorie?

Wanneer?
De quick scan is het meest zinvol wanneer deze helemaal aan het begin van het plantraject plaats vindt. Echter, ook gemeenten die al wat verder in het traject zijn en enige vorm van ondersteuning wenselijk vinden, kunnen contact opnemen. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe de beschik-bare uren voor deze service het meest efficiënt kunnen worden ingezet.

Hoe?
Om gebruik te maken van deze gratis service kunt u contact opnemen met het Samenwerkings-verband Cultuurhistorie Gelderland.

Contactpersoon: Gerard Derks.

Document: 

reacties

.

reageren

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.